1
تیر

از آسمان چه بیم!

گر یار یاورم بود از آسمان چه بیم

گر دوست مهربان بود از دشمنان چه باک


شاعر: رشحه (بیگم دختر هاتف اصفهانی)/غزلfree b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...