22
شهریور

روز حساب، جان مرا رجعتی خوش است!

آغاز شد غزل؛ غزلی مطلعش حسین

با خط اشک می چکد از مصرعش حسین 

ما پای روضه های غمش قد کشیده ایم

طومار عمر؛ خاتمه و مبدأش حسین

 

شاعر: زهرا آراسته نیا


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...