14
اسفند

روا داری گناه خویش و آنگه بر من آشفتن!

نصیحت گفتن آسان است سرگردان عاشق را

ولیکن با که می‌گویی که نتواند پذیرفتن

 

شاعر: سعدی/ غزل460


free b2evolution skin
14
اسفند

هزارم درد می‌باشد که می‌گویم نهان دارم!

گدایی پادشاهی را به شوخی دوست می‌دارد

نه بی او می‌توان بودن نه با او می‌توان گفتن
….

چنانت دوست می‌دارم که وصلم دل نمی‌خواهد

کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن

 

شاعر: سعدی/ غزل460


free b2evolution skin
14
اسفند

نمی‌باید وفای عهد جستن!

اگر کنجی به دست آرم دگر بار

منم زین نوبت و تنها نشستن

ولیکن صبر تنهایی محال است

که نتوان در به روی دوست بستن

 

شاعر: سعدی/ غزل 459


free b2evolution skin
13
دی

گفتم به عقل پای برآرم ز بند او!

مستوجب ملامتی ای دل که چند بار

عقلت بگفت و گوش نکردی به پند او

 

شاعر: سعدی/ غزل480


free b2evolution skin
13
دی

چاره ما هیچ نیست جز سپر انداختن!

یا بگدازم چو شمع یا بکشندم به صبح

چاره همین بیش نیست سوختن و ساختن

 

شاعر: سعدی/ غزل 456


free b2evolution skin
13
دی

ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست!

حدیث سعدی اگر کائنات بپسندند

به هیچ کار نیاید گرش تو نپسندی

مرا چه بندگی از دست و پای برخیزد

مگر امید به بخشایش خداوندی

 

شاعر: سعدی/ غزل 537


free b2evolution skin
11
آذر

جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد!

افسوس خلق می‌شنوم در قفای خویش

کاین پخته بین که در سر سودای خام شد

 

شاعر: سعدی/ غزل 211


free b2evolution skin
11
آذر

بدر وجود من چرا در نظرت هلال شد!

طرفه مدار اگر ز دل نعره بیخودی زنم

کآتش دل چو شعله زد صبر در او محال شد

 

شاعر: سعدی/ غزل 210


free b2evolution skin
28
آبان

ملک آن توست و فرمان مملوک را چه درمان!

گفتم مگر ز رفتن غایب شوی ز چشمم

آن نیستی که رفتی آنی که در ضمیری

 

شاعر: سعدی/ غزل575


free b2evolution skin
28
آبان

حقیقت است که دیگر نظر به ما نکنی؟!

مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند

تو را چه شد که همه قلب دوستان شکنی

 

شاعر: سعدی/ غزل603


free b2evolution skin
28
آبان

دریغا عهد آسانی که مقدارش ندانستم!

امید از بخت می‌دارم بقای عمر چندانی

کز ابر لطف باز آید به خاک تشنه بارانی

میان عاشق و معشوق اگر باشد بیابانی

درخت ارغوان روید به جای هر مغیلانی

 

شاعر: سعدی/ غزل 609


free b2evolution skin
28
آبان

صبر پیدا و درد پنهانی!

بازگفتم چه حاجت است به قول

که تو خود در دلی و می‌دانی

عشق دانی چه گفت تقوا را

پنجه با ما مکن که نتوانی

شاعر: سعدی/ غزل 610


free b2evolution skin
28
آبان

بیچاره سرگردان مباش!

گوی را گفتند کای بیچاره سرگردان مباش

گوی مسکین را چه تاوان است چوگان را بگوی

 

شاعر: سعدی/ غزل 631


free b2evolution skin
16
مهر

اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد!

تو را که هر چه مرادست می‌رود از پیش

ز بی مرادی امثال ما چه غم دارد

خطاست این که دل دوستان بیازاری

ولیک قاتل عمد از خطا چه غم دارد

 

شاعر: سعدی/ غزل169


free b2evolution skin
13
مهر

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است!

به خشم رفتهٔ ما را که می‌برد پیغام

بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است

بکش چنان که توانی که بی مشاهده‌ات

فراخنای جهان بر وجود ما تنگ است

 

شاعر: سعدی/ غزل 71


free b2evolution skin
13
مهر

مرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیست!

بلا و زحمت امروز بر دل درویش

از آن خوش است که امید رحمت فرداست

 

شاعر: سعدی / غزل 43


free b2evolution skin
2
مهر

منت آن کمینه مرغم که اسیر دام داری!

چه مخالفت بدیدی که مخالطت بریدی

مگر آن که ما گداییم و تو احتشام داری

به جز این گنه ندانم که محب و مهربانم

به چه جرم دیگر از من سر انتقام داری

 

شاعر: سعدي/ غزل 568


free b2evolution skin
29
تیر

تا تو در دیوار فکرش نقش خود بنگاشتی!

دوستان دشمن گرفتن هرگزت عادت نبود

جز در این نوبت که دشمن دوست می‌پنداشتی

خاطرم نگذاشت یک ساعت که بدمهری کنم

گر چه دانستم که پاک از خاطرم بگذاشتی

 

شاعر: سعدی/ غزل 529


free b2evolution skin
22
تیر

بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری!

چندان که جهد بود دویدیم در طلب

کوشش چه سود چون نکند بخت یاوری

 

شاعر: سعدی/ غزل 551


free b2evolution skin
22
تیر

حیف باشد بعد از او بر دیگری!

این سخن سعدی تواند گفت و بس

هر گدایی را نباشد جوهری

 

شاعر: سعدی/ غزل 546


free b2evolution skin
2
تیر

که ترک عشق نگفتی سزای خود دیدی!

محل و قیمت خویش آن زمان بدانستم

که برگذشتی و ما را به هیچ نخریدی

 

شاعر: سعدي/ غزل 540

 


free b2evolution skin
21
خرداد

ز دوستان مجازی چو دشمنان برمیدم!

شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی

من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم

مرا رواست که دعوی کنم به صدق ارادت

که هیچ در همه عالم به دوست برنگزیدم

 

شاعر: سعدي/ غزل 381


free b2evolution skin
21
خرداد

چه کند بنده که بر جور تحمل نکند!!

گر به عقبی درم از حاصل دنیا پرسند

گویم آن روز که در صحبت جانان بودم

که پسندد که فراموش کنی عهد قدیم

به وصالت که نه مستوجب هجران بودم

 

شاعر: سعدي/ غزل 380


free b2evolution skin
24
فروردین

دوست می دارم!

دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را

تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را

 

شاعر: سعدی/ غزل 12


free b2evolution skin
24
فروردین

تا قیامت شکر گویم طالع پیروز را!

عاشقان دین و دنیاباز را خاصیتیست

کان نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را

دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ایم

ریسمان در پای حاجت نیست دست آموز را

 

شاعر: سعدی/ غزل 12


free b2evolution skin
8
بهمن

بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی!

همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد

اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی

چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن

به امید آن که روزی به کف اوفتد وصالی

 

شاعر: سعدي/ غزل 593


free b2evolution skin
7
بهمن

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم!

باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی

ور نه که برد هیهات از ما به تو پیغامی

گر چه شب مشتاقان تاریک بود اما

نومید نباید بود از روشنی بامی

 

شاعر: سعدي/ غزل 597


free b2evolution skin
4
بهمن

امروز حالی غرقه‌ام!

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس

ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را

وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می‌زدم

اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را

امروز حالی غرقه‌ام تا با کناری اوفتم

آن گه حکایت گویمت درد دل غرقاب را

شاعر: سعدی/ غزل 8

 


free b2evolution skin
3
بهمن

ای بی‌بصر! من می‌روم؟

«سعدی! چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو»

ای بی‌بصر! من می‌روم؟ او می‌کشد قلاب را

 

شاعر: سعدی/ غزل 8


free b2evolution skin
2
بهمن

هرگز نشان ز چشمهٔ کوثر شنیده‌ای؟!!

هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری

در دل نیافت راه که آنجا مکان توست

 

شاعر: سعدی/ غزل57


free b2evolution skin
17
دی

دانی که چون همی‌گذرانیم روزگار؟!

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم

هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

صورت ز چشم غایب و اخلاق در نظر

دیدار در حجاب و معانی برابر است

در نامه نیز چند بگنجد حدیث عشق

کوته کنم که قصهٔ ما کار دفتر است

 

شاعر: سعدي /غزل64


free b2evolution skin
17
دی

ما خود شکسته‌ایم چه باشد شکست ما!

رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما

فرمای خدمتی که برآید ز دست ما

برخاستیم و نقش تو در نفس ما چنانک

هر جا که هست بی تو نباشد نشست ما

با چون خودی درافکن اگر پنجه می‌کنی

ما خود شکسته‌ایم چه باشد شکست ما

 

شاعر: سعدي/ غزل 23


free b2evolution skin
6
دی

من این طریق محبت ز دست نگذارم!

 در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست

اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم

 به عشق روی تو اقرار می‌کند سعدی

همه جهان به درآیند گو به انکارم

 کجا توانمت انکار دوستی کردن

که آب دیده گواهی دهد به اقرارم

 

شاعر: سعدي/ غزل387


free b2evolution skin
4
دی

بگذار تا ببینم که که می‌زند به تیرم!!

همه عمر با حریفان بنشستمی و خوبان

تو بخاستی و نقشت بنشست در ضمیرم

شاعر: سعدي/ غزل 394


free b2evolution skin
28
آبان

گر به مراد من روی ور نروی تو حاکمی...!

هرگزم این گمان نبد با تو که دوستی کنم

باورم این نمی‌شود با تو نشسته کاین منم

 

شاعر: سعدی/ غزل410


free b2evolution skin
28
آبان

با همه سعی اگر به خود ره ندهی چه حاصلم؟!

فکرت من کجا رسد در طلب وصال تو

این همه یاد می‌رود وز تو هنوز غافلم

 

شاعر: سعدی/ غزل407

 


free b2evolution skin
28
آبان

باورم این نمی‌شود ...!

این همه نیش می‌خورد سعدی و پیش می‌رود

خون برود در این میان گر تو تویی و من منم

 

شاعر: سعدی/ غزل 410


free b2evolution skin
28
آبان

غایت جهد و آرزو...!

لایق بندگی نیم بی هنری و قیمتی

ور تو قبول می‌کنی با همه نقص فاضلم

 

شاعر: سعدی/ غزل 406


free b2evolution skin
14
آبان

این بتر کردی که بد کردی و نیک انگاشتی!

یاد می‌داری که با من جنگ در سر داشتی

رای رای توست خواهی جنگ خواهی آشتی


دوستان دشمن گرفتن هرگزت عادت نبود

جز در این نوبت که دشمن دوست می‌پنداشتی

 

شاعر: سعدی/ غزل528


free b2evolution skin
14
آبان

مرا چه بندگی از دست و پای برخیزد؟!!

دری به روی من ای یار مهربان بگشای

که هیچ کس نگشاید اگر تو دربندی

حدیث سعدی اگر کائنات بپسندند

به هیچ کار نیاید گرش تو نپسندی

شاعر: سعدی/ غزل 537


free b2evolution skin
13
آبان

بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید

گرت خونابه گردد دل ز دست دوستان سعدی

نه شرط دوستی باشد که از دل بر دهان آید

 

شاعر: سعدی/ غزل 287


free b2evolution skin
5
آبان

من در این جای همین صورت بی‌جانم و بس!

درد دل پیش که گویم غم دل با که خورم

روم آنجا که مرا محرم اسرار آنجاست

سعدی این منزل ویران چه کنی جای تو نیست

رخت بربند که منزلگه احرار آنجاست

 

شاعر: سعدی/ غزل 49


free b2evolution skin
4
آبان

جایی دلم برفت که حیران شود عقول!

یک دم نمی‌رود که نه در خاطری ولیک

بسیار فرق باشد از اندیشه تا وصول

گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست

بیچاره در هلاک تن خویشتن عجول

شاعر: سعدی/ غزل 349


free b2evolution skin
3
آبان

بخوان...!

ز دست گریه کتابت نمی‌توانم کرد

که می‌نویسم و در حال می‌شود مغسول

اسیر بند غمت را به لطف خویش بخوان

که گر به قهر برانی کجا شود مغلول

 

شاعر: سعدی/ غزل 350


free b2evolution skin
2
آبان

صبا چه غم دارد؟!!!

تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد

اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد

تو را که هر چه مرادست می‌رود از پیش

ز بی مرادی امثال ما چه غم دارد

 

شاعر: سعدی / غزل169


free b2evolution skin
27
مرداد

تا چه رسد به دیگری!

گر برود به هر قدم در ره دیدنت سری

من نه حریف رفتنم از در تو به هر دری

تا نکند وفای تو در دل من تغیری

چشم نمی‌کنم به خود تا چه رسد به دیگری

 

شاعر: سعدی/ غزل 555


free b2evolution skin
4
مرداد

عمر اگر باشد به عهد خود وفا خواهیم کرد!

قصه شب های هجران نیست اینجا گفتنی

روز محشر این سر طومار وا خواهیم کرد

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 2370


free b2evolution skin
4
مرداد

نه درد ساکن می‌شود نه ره به درمان می‌برم!

من دوست می‌دارم جفا کز دست جانان می‌برم

طاقت نمی‌دارم ولی افتان و خیزان می‌برم

از دست او جان می‌برم تا افکنم در پای او

تا تو نپنداری که من از دست او جان می‌برم

 

شاعر: سعدی / غزل 392


free b2evolution skin
18
تیر

هیچ!

دانی از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ

یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم

 

شاعر: سعدی/ غزل 371


free b2evolution skin
16
تیر

دل نخوانند

خبر از عیش ندارد که ندارد یاری

دل نخوانند که صیدش نکند دلداری

 

شاعر: سعدی/ غزل 560

 

 


free b2evolution skin
23
خرداد

هیچم نماند در همه عالمم به اتفاق!

آن‌ها که خوانده‌ام همه از یاد من برفت

الا حدیث دوست که تکرار می‌کنم

چون دست قدرتم به تمنا نمی‌رسد

صبر از مراد نفس به ناچار می‌کنم

 

شاعر: سعدی/ غزل 421


free b2evolution skin
22
خرداد

نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم!

حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد

دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم


به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 

شاعر: سعدی/ غزل 405


free b2evolution skin
1
اردیبهشت

پایبند یکیست!

غلام دولت آنم که پای بند یکیست

به جانبی متعلق شد از هزار برست

 

شاعر: سعدی/ غزل 40


free b2evolution skin
29
فروردین

هیهات!

سعدی از بند تو هرگز به درآید هیهات

بلکه حیفست بر آن کس که به زندان تو نیست

 

شاعر: سعدی/ غزل 127


free b2evolution skin
24
اسفند

زنده آنست...!

زندگانی نتوان گفت و حیاتی که مراست

زنده آنست که با دوست وصالی دارد

 

شاعر: سعدي/ غزل 173


free b2evolution skin
1
اسفند

که خبر ز عشق دارد؟!!!

داني که خبر ز عشق دارد

آن کز همه عالمش خبر نيست

 

شاعر: سعدی/ غزل116

 

 


free b2evolution skin
16
بهمن

دشمن سعدی مراد یافت!

سر دل از زبان نشود هرگز آشکار

گر دل موافقت نکند کای زبان بگوی

ای باد صبح دشمن سعدی مراد یافت

نزدیک دوستان وی این داستان بگوی

 

شاعر: سعدی/ غزل 633


free b2evolution skin
15
بهمن

من دل از مهرش نمی شویم!

ای که گفتی دل بشوی از مهر یار مهربان

من دل از مهرش نمی‌شویم تو دست از من بشوی

 

شاعر: سعدی/ غزل 631


free b2evolution skin
17
دی

دل نهادم به صبوري

نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت

دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم

 

شاعر: سعدي/ غزل 417


free b2evolution skin
5
دی

ولیکن چو تو فرمایی هست!

آن نه تنهاست که با یاد تو انسی دارد

تا نگویی که مرا طاقت تنهایی هست

همه را دیده به رویت نگرانست ولیک

همه کس را نتوان گفت که بینایی هست

گفته بودی همه زرقند و فریبند و فسوس

سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی هست


شاعر: سعدی/ غزل 110free b2evolution skin
3
دی

صبر نیکست ولی!

راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی

صبر نیکست کسی را که توانایی هست

هرگز از دوست شنیدی که کسی بشکیبد

دوستی نیست در آن دل که شکیبایی هست


شاعر: سعدی / غزل 110free b2evolution skin
15
آذر

من آزادی نمی خواهم!

فراقم سخت می‌آید ولیکن صبر می‌باید

که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم

مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی

شب هجرم چه می‌پرسی که روز وصل حیرانم

شبان آهسته می‌نالم مگر دردم نهان ماند

به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم

دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی‌خواهم که با یوسف به زندانم


شاعر: سعدی/ غزل 414free b2evolution skin
7
آذر

نه تو لایق جفایی!

بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی

دل خویش را بگفتم، چو تو دوست می‌گرفتم

نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی

تو جفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم

که جفا کنم ولیکن نه تو لایق جفایی


شاعر: سعدی/ غزل 505


free b2evolution skin
2
آذر

من از آن گذشتم ای یار!

سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم

دگری نمی‌شناسم، تو ببر که آشنایی

من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت

برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی


شاعر: سعدی/ غزل 505free b2evolution skin
1
آذر

چه ارمغان از این به؟!!

خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی

چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی

تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی

چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی


شاعر: سعدی/ غزل505


free b2evolution skin
30
آبان

ما را همین سر است که بر آستان توست!

تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب

کاین مدح آفتاب نه تعظیم شان توست

گر یک نظر به گوشهٔ چشم ارادتی

با ما کنی و گر نکنی حکم از آن توست

هر روز خلق را سر یاری و صاحبیست

ما را همین سر است که بر آستان توست


شاعر: سعدی/ غزل 56


free b2evolution skin
27
آبان

تو پس پرده ...!

تو پس پرده و ما خون جگر می‌ریزیم

وه که گر پرده برافتد که چه شور انگیزیم

دیگران را غم جان دارد و ما جامه‌دران

که بفرمایی تا از سر جان برخیزیم


شاعر: سعدی/ غزل 49


free b2evolution skin
30
مهر

به قدر خویش تمنای وصل کن!

با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی

ای دوست همچنان دل من مهربان توست

سعدی به قدر خویش تمنای وصل کن

سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان توست


شاعر: سعدی/ غزل 56


free b2evolution skin
29
مهر

تو نه مرد عشق بودی!

تو نه مرد عشق بودی خود از این حساب سعدی

که نه قوت گریزست و نه طاقت گزندت


شعر: سعدی/ غزل 34


free b2evolution skin
28
مهر

چه جای موت و اعادت!!!

کهن شود همه کس را به روزگار ارادت

مگر مرا که همان عشق اولست و زیادت

گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت

کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت

مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد

که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت

 

شاعر: سعدی/ غزل 33


free b2evolution skin
29
شهریور

هنوزت عذر می خواهم!

گرت جان در قدم ریزم هنوزت عذر می‌خواهم

که از من خدمتی ناید چنان لایق که بپسندی

 

شاعر: سعدی/ غزل 539


free b2evolution skin
24
شهریور

نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشی!

چون تحمل نکند بار فراق تو کسی

با همه درد دل آسایش جانش باشی

ای که بی دوست به سر می‌نتوانی که بری

شاید ار محتمل بار گرانش باشی

سعدی آن روز که غوغای قیامت باشد

چشم دارد که تو منظور نهانش باشی

 

شاعر: سعدی / غزل 584


free b2evolution skin
9
شهریور

خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست!

اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست

مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست

اگر قبول کنی ور برانی از بر خویش

خلاف رای تو کردن خلاف مذهب ماست

شاعر: سعدی/ غزل 43

 


free b2evolution skin
8
شهریور

بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست!!

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

چارهٔ عشق احتمال، شرط محبت وفاست

مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست

گر بزند حاکم است ور بنوازد رواست

 

شاعر: سعدی/ غزل 48


free b2evolution skin
28
مرداد

زنگارخورده چون بنماید جمال دوست؟!!!

از دل برون شو ای غم دنیا و آخرت

یا خانه جای رخت بود یا مجال دوست

خواهم که بیخ صحبت اغیار برکنم

در باغ دل رها نکنم جز نهال دوست

 

شاعر: سعدی/ غزل97


free b2evolution skin
5
مرداد

آن کس که دلی دارد...!

آن کس که دلی دارد آراسته معنی

گر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد

شاعر: سعدی/ غزل 187


free b2evolution skin
29
تیر

سر می نهم که..!

سر می‌نهم که پای برآرم ز دام عشق

وین کی شود میسرم ای دوست دست گیر

دل جان همی‌سپارد و فریاد می‌کند

کآخر به کار تو درم ای دوست دست گیر

 

شاعر: سعدی/ غزل 307


free b2evolution skin
28
تیر

شرط مردی نیست!

من هم اول روز گفتم جان فدای روز تو

شرط مردی نیست برگردیدن از گفتار خویش

درد عشق از هر که می‌پرسم جوابم می‌دهد

از که می‌پرسی که من خود عاجزم در کار خویش

 

شاعر: سعدی/ غزل342


free b2evolution skin
24
تیر

چه چاره کند؟!!!

بساز با من رنجور ناتوان ای یار

ببخش بر من مسکین بی‌نوا ای دوست

حدیث سعدی اگر نشنوی چه چاره کند

به دشمنان نتوان گفت ماجرا ای دوست

 

شاعر: سعدی/ غزل 103


free b2evolution skin
23
تیر

چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم!!!

ملامت از دل سعدی فرونشوید عشق

سیاهی از حبشی چون رود که خودرنگ است

 

شاعر: سعدی/ غزل 71


free b2evolution skin
30
خرداد

زین در کجا رویم؟!!!

جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است

جز سر عشق هر چه بگویی بطالت است

ما را دگر معامله با هیچکس نماند

بیعی که بی حضور تو کردم اقالت است


شاعر: سعدي/ غزل 55free b2evolution skin
19
خرداد

نفسم صادق نیست!!!

هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است

عشقبازی دگر و نفس پرستی دگر است

نه هر آن چشم که بینند سیاه است و سپید

یا سپیدی ز سیاهی بشناسد بصر است

هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز

گو به نزدیک مرو کآفت پروانه پر است

گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست

خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است


شاعر: سعدی/ غزل 66


free b2evolution skin
17
خرداد

زندگانی مشکلست!!!

بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ

در طریق عشق اول منزلست

گر بمیرد طالبی دربند دوست

سهل باشد زندگانی مشکلست


شاعر: سعدی/ غزل 72free b2evolution skin
3
خرداد

تمنای عاشقان!

ای یارناگزیر که دل در هوای تست

جان نیز اگر قبول کنی هم برای تست

غوغای عارفان و تمنای عاشقان

حرص بهشت نیست که شوق لقای تست


شاعر: سعدی


free b2evolution skin
2
خرداد

هر که با مثل تو انسش نبود...!

ای پری روی ملک صورت زیباسیرت

هر که با مثل تو انسش نبود انسان نیست

چشم برکرده بسی خلق که نابینااند

مثل صورت دیوار که در وی جان نیست

 

شاعر: سعدی/ غزل 122


free b2evolution skin
1
خرداد

چاره عشق...!

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

چارهٔ عشق احتمال، شرط محبت وفاست


شاعر: سعدی/ غزل 48free b2evolution skin
31
اردیبهشت

با همه جرمم امید...!

با همه جرمم امید با همه خوفم رجاست

گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست

 

شاعر: سعدی/ غزل 48


free b2evolution skin
17
اردیبهشت

به از ما کم نباشد...

تورا نادیدن ما غم نباشد

که در خیلت به از ما کم نباشد

من از دست تو در عالم نهم روی

ولیکن چون تو در عالم نباشد

 

شاعر: سعدی


free b2evolution skin
15
اردیبهشت

غلام دولت آنم که...

غلام دولت آنم که پاي بند يکيست

به جانبي متعلق شد, از هزار بِرَست


شاعر: سعدیfree b2evolution skin
10
اردیبهشت

کجا باید رفت؟!!

نا امید از در رحمت به کجا باید رفت؟

یا رب از هر چه خطا رفت, هزار استغفار

 

شاعر: سعدی


free b2evolution skin
17
فروردین

او را نمی توان دید..!

او را نمی‌توان دید از منتهای خوبی

ما خود نمی‌نماییم از غایت حقیری

گر یار با جوانان خواهد نشست و رندان

ما نیز توبه کردیم از زاهدی و پیری

سعدی نظر بپوشان یا خرقه در میان نه

رندی روا نباشد در جامه فقیری


شاعر: سعدی/ غزل575


free b2evolution skin