25
اردیبهشت

بد و نيك روزي سر آيد همي!!!

جهان چون بزاری برآید همی

بد و نیک روزی سرآید همی

چو بستی کمر بر در راه آز

شود کار گیتیت یکسر دراز

پرستنده آز و جویای کین

بگیتی ز کس نشنود آفرین

چو دانی که بر تو نماند جهان

چه پیچی تو زان جای نوشین روان

بخور آنچ داری و بیشی مجوی

که از آز کاهد همی آبروی


شاعر: فردوسيfree b2evolution skin