27
تیر

تو را خواهم!!!

تو را خواهم از هر مرادی که هست

که آید به تو هر مرادی به دست

دلی را که از خود نکردی گمش

نه از چرخ ترسد نه از انجمش

چو تو هستی از چرخ و انجم چه باک

چو هست آسمان بر زمین ریز خاک

 

شاعر: نظامی/ خرد نامه/ شعر دوم


free b2evolution skin