16
تیر

گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم

تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم


منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی

هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرمعشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر

عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم

شاعر: شهریار/ غزل83


free b2evolution skin
نظر از: مدرسه علمیه کوثر اصفهان [عضو] 

جالبه
کارتون تو کو ثربلاگ جدیده

1398/07/09 @ 09:13


فرم در حال بارگذاری ...