26
فروردین

گر ناله خموش است...!

گر چشم و دلم ز ناله و گریه جداست

زنهار مبر گمان که راحت، که خطاست

گر ناله خموش است دلم در جوش است

گر دیده سراب است، درونم دریاست


شاعر: عرفی شیرازیfree b2evolution skin