16
تیر

گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم … منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم … عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم شاعر: شهریار/ غزل83 بیشتر »

free b2evolution skin
16
تیر

دو دل با هم سخن گفتند بی صوت و صدا حافظ!

تو عشق پاکی و پیوند حسن جاودان داری نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظ مگر دل می‌کنم از تو بیا مهمان به راه انداز که با حسرت وداعت می کنم حافظ خداحافظ   شاعر: شهریار/ غزل71 بیشتر »

free b2evolution skin
16
تیر

پیاده را چه به چوگان عشق و گوی مراد!

نوای مرغ حزینی چو من چه خواهد بود که بلبلان تو در هر چمن هزارانند پیاده را چه به چوگان عشق و گوی مراد که مات عرصه حسن تو شهسوارنند   شاعر: شهریار/ غزل50 بیشتر »

free b2evolution skin