16
تیر

گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم … منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم … عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم شاعر: شهریار/ غزل83 بیشتر »

free b2evolution skin