4
مرداد

چو دل به زلف تو بستم به خود قرار ندیدم!

خدای را که دگر آسمان بلا نفرستد

تو خود بدین قد و بالا بلای روی زمینی

تو تشنه غزل شهریار و من به که گویم

که شعرتر نتراود برون ز طبع حزینی

 

شاعر: شهریار/ غزل 155


free b2evolution skin
4
مرداد

حیف از ناله معصوم هزارآوایی!

شهریارا چه غم از غربت دنیای تن است

گر برای دل خود ساخته ای دنیایی

 

شاعر: شهریار/ غزل 160


free b2evolution skin
4
مرداد

حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی!

ز سایه ئی که به خاک افکنی خوشم چکنم

همای عرش کجا و کبوتر چاهی

 

شاعر: شهریار/ غزل 159


free b2evolution skin
16
تیر

گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم

تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم


منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی

هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرمعشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر

عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم

شاعر: شهریار/ غزل83


free b2evolution skin
16
تیر

دو دل با هم سخن گفتند بی صوت و صدا حافظ!

تو عشق پاکی و پیوند حسن جاودان داری

نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظ

مگر دل می‌کنم از تو بیا مهمان به راه انداز

که با حسرت وداعت می کنم حافظ خداحافظ

 

شاعر: شهریار/ غزل71


free b2evolution skin