22
تیر

بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری!

چندان که جهد بود دویدیم در طلب کوشش چه سود چون نکند بخت یاوری   شاعر: سعدی/ غزل 551 بیشتر »

free b2evolution skin
21
خرداد

ز دوستان مجازی چو دشمنان برمیدم!

شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم مرا رواست که دعوی کنم به صدق ارادت که هیچ در همه عالم به دوست برنگزیدم   شاعر: سعدي/ غزل 381 بیشتر »

free b2evolution skin
6
خرداد

در خیال من نیامد در یقینم هم نبود!!!

در حقیقت چون بدیدم زو خیالی هم نبود عاشق و معشوق من بودم ببین این داستان   شاعر: ابو سعيد ابوالخير/ تكه50 بیشتر »

free b2evolution skin
1
خرداد

خدای هر دو گیتی یار من بس!

درازست ار بگویم سر گذشتم که چون بود و چگونه غرقه گشتم به موج اندر کنونم بیم جانست ندیده سود و سرمایه زیانست   شاعر: فخرا لدين اسعد گرگاني/ ويس و رامين/ نامه سوم بیشتر »

free b2evolution skin
11
اردیبهشت

که خدا کارگشای دل کارآگه ماست!

وحشت راه دراز از نظر کوته ماست رخ ‌متاب ای ‌دل ‌از‌ین ‌ره که خدا همره ماست   شاعر: ملک الشعرای بهار/ غزل 20 بیشتر »

free b2evolution skin