9
تیر

دل را چه جای عشق؟!!!

خاقانی است و چند هزار آرزوی دل

دل را چه جای عشق و چه پروای دلبر است

بیچاره زاغ را که سیاه است جمله تن

از جمله تن سپیدی چشمش چه درخور است!

 

شاعر: خاقانی/ غزل 68


free b2evolution skin