2
تیر

نگاه حسرتی داریم وآهی!

پی وصل تو ما را زور و زری نیست

نگاه حسرتی داریم و آهی

به مقصد پی برم کی رشحه چون نیست

به غیر از بخت گمره، خضر راهی


شاعر: رشحه (بیگم دختر هاتف اصفهانی)free b2evolution skin
1
تیر

از آسمان چه بیم!

گر یار یاورم بود از آسمان چه بیم

گر دوست مهربان بود از دشمنان چه باک


شاعر: رشحه (بیگم دختر هاتف اصفهانی)/غزلfree b2evolution skin