12
بهمن

نصیحت گوش کردن را دل هشیار می‌باید!

دگر از درد تنهایی، به جانم یار می‌باید

دگر تلخ است کامم، شربت دیدار می‌باید

 

شاعر: شیخ بهایی/ غزل 7

 


free b2evolution skin
12
بهمن

نیست به جز راه عشق، زیر سپهر کبود!

کارکنان سپهر، بر سر دعوی شدند

آنچه بدادند دیر، باز گرفتند زود

حاصل ما از جهان نیست به جز درد و غم

هیچ ندانم چراست این همه رشک حسود

 

شاعر: شیخ بهایی/ غزل 10


free b2evolution skin
28
آبان

من و درس عشق ای دل!

بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است

من و درس عشق ای دل! که تمام وجد و حال است

 

شاعر: شیخ بهایی/ غزل 4


free b2evolution skin
26
تیر

از که دوری و با که هم نفسی؟!!!!

یک دمک، با خودآ، ببین چه کسی

از که دوری و با که هم نفسی

ناز بر بلبلان بستان کن!

تو گلی، گل، نه خاری و نه خسی

تا کی ای عندلیب عالم قدس!

مایل دام و عاشق قفسی؟

تو همایی، همای، چند کنی

گاه، جغدی و گاه، خرمگسی؟

 

شاعر: شیخ بهایی/ غزل 23


free b2evolution skin
25
تیر

یارب چه فرخ طالعند!!!

یارب! چه فرخ طالعند، آنانکه در بازار عشق

دردی خریدند و غم دنیای دون بفروختند

در گوش اهل مدرسه، یارب! بهائی شب چه گفت؟

کامروز، آن بیچارگان اوراق خود را سوختند

 

شیخ بهایی/ غزل 6


free b2evolution skin