21
اردیبهشت

افسوس...!

افسوس که هرچه برده ام باختنی است

بشناخته ها تمام نشناختنی است

برداشته ام هر آنچه باید بگذاشت

بگذاشته ام هر آنچه برداشتنی است

 

شاعر: شیخ طوسی


free b2evolution skin