24
خرداد

ز تو ياري همي خواهد!

ز اندوهت گران شد جان چو از عشقت سبک دل شد

تو بر دل نه کنون سختی هلا از بار جان ای جان

ز هجرت جان همی نالد ز تو یاری همی خواهد

تو یاری ده یکی جان را که هستی یار جان، ای جان


شاعر: مسعود سعد سلمان/ غزل 16


free b2evolution skin