24
اردیبهشت

در سفر از پا نشستن همت مردانه نیست!

عقل هم عشق است و از ذوق نگه بیگانه نیست

لیکن این بیچاره را آن جرأت رندانه نیست

 

شاعر: اقبال لاهوري/ زبور عجم


free b2evolution skin
24
اردیبهشت

رمز عشق تو به ارباب هوس نتوان گفت!

تو مرا ذوق بیان دادی و گفتی که بگوی

هست در سینهٔ من آنچه بکس نتوان گفت

از نهانخانهٔ دل خوش غزلی می خیزد

سر شاخی همه گویم به قفس نتوان گفت

 

شاعر: اقبال لاهوري/ زبور عجم


free b2evolution skin
21
فروردین

جلوه گر شو بر سر فاران عشق...!

محکم از حق شو سوی خود گام زن

لات و عزای هوس را سر شکن

لشکری پیدا کن از سلطان عشق

جلوه گر شو بر سر فاران عشق

تا خدای کعبه بنوازد ترا

شرح «انی جاعل» سازد ترا


شاعر: اقبال لاهوری/ اسرار خودیfree b2evolution skin