23
اردیبهشت

مخند، ای کامران عشق، بر تلخی عیش من!

چو مشک ما همه کافور شد از سردی عالم

جوانان را ز ما دل سرد شد کو آن جوانیها

وگر سوزیم در عالم کسی دلسوز ما نبود

زبس کز مهربانان رفت سوز مهربانیها

 

شاعر: امير خسرو دهلوي/ غزل 5


free b2evolution skin
22
اردیبهشت

از جان خویشتن هم رازت نهفته دارم!

غمزه زنان چنین هم بی رحم وار، مگذر

دانی که هست آخر جانی هر آدمی را

با هر غمی که آید راضی شو، ای دل، آن را

ما را نیافریدند از بهر بی غمی را

 

شاعر: امير خسرو دهلوي/ غزل 83


free b2evolution skin