30
فروردین

ثابتم در کار و ...!

ثابتم در کار و ازعشقش بگردم دایره است

زین میان چون نقطه بیرون کرد نتوانی مرا

گر هزارم جان بود در پای او ریزم که نیست

در ره جانان ز جان دادن پشیمانی مرا

من بشعر از ملک عشقش صاحب دیوان شدم

داد سلطان غمش این شغل دیوانی مرا


شاعر: سیف فرغانی/ غزل 19


free b2evolution skin
29
فروردین

ما را دلیست...!

ما را دلیست سوخته آتش طلب

آتش که دید پرتو او آب را سبب

زاشکم مدام سوزش دل در زیاد تست

این آب هست هیزم آن آتش طلب


شاعر: سیف فرغانی/ غزل 36free b2evolution skin
28
فروردین

محرم نباشد چشم ما!!

دیدن روی تو را محرم نباشد چشم ما

دیده از جان ساخت باید دیدن روی ترا


شاعر: سیف فرغانی

عشق


free b2evolution skin