24
دی

غم عشق!

با غم عشق غم عالم فانی هیچ است

غم عالم نخورد هر که همین غم با اوست


شاعر: صائب تبریزی/ غزل 1509


free b2evolution skin
25
آبان

کجا پروانه رابا خویش سازد همنشین آتش؟

گره چون گریه گردیده است شبنم درگلوی گل

ننوشد آب خوش هرکس که دارد در کمین آتش

مگر تسکین به لعل آبدار خود دهی دل را

و گرنه هیچ دریا برنمی آید به این آتش


شاعر: صائب تبریزی/ غزل 4925free b2evolution skin