9
خرداد

نوميد نيم...!

نومید نیَم از مددِ یارِ مددکار

گر هیچکس از جانب ما نیست، خدا هست…


شاعر:طالب آملیfree b2evolution skin