11
آذر

جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد!

افسوس خلق می‌شنوم در قفای خویش

کاین پخته بین که در سر سودای خام شد

 

شاعر: سعدی/ غزل 211


free b2evolution skin
11
آذر

بدر وجود من چرا در نظرت هلال شد!

طرفه مدار اگر ز دل نعره بیخودی زنم

کآتش دل چو شعله زد صبر در او محال شد

 

شاعر: سعدی/ غزل 210


free b2evolution skin
28
آبان

ملک آن توست و فرمان مملوک را چه درمان!

گفتم مگر ز رفتن غایب شوی ز چشمم

آن نیستی که رفتی آنی که در ضمیری

 

شاعر: سعدی/ غزل575


free b2evolution skin
28
آبان

حقیقت است که دیگر نظر به ما نکنی؟!

مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند

تو را چه شد که همه قلب دوستان شکنی

 

شاعر: سعدی/ غزل603


free b2evolution skin
28
آبان

دریغا عهد آسانی که مقدارش ندانستم!

امید از بخت می‌دارم بقای عمر چندانی

کز ابر لطف باز آید به خاک تشنه بارانی

میان عاشق و معشوق اگر باشد بیابانی

درخت ارغوان روید به جای هر مغیلانی

 

شاعر: سعدی/ غزل 609


free b2evolution skin