8
بهمن

بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی!

همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد

اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی

چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن

به امید آن که روزی به کف اوفتد وصالی

 

شاعر: سعدي/ غزل 593

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
7
بهمن

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم!

باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی

ور نه که برد هیهات از ما به تو پیغامی

گر چه شب مشتاقان تاریک بود اما

نومید نباید بود از روشنی بامی

 

شاعر: سعدي/ غزل 597

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
4
بهمن

امروز حالی غرقه‌ام!

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس

ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را

وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می‌زدم

اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را

امروز حالی غرقه‌ام تا با کناری اوفتم

آن گه حکایت گویمت درد دل غرقاب را

شاعر: سعدی/ غزل 8

 

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
3
بهمن

ای بی‌بصر! من می‌روم؟

«سعدی! چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو»

ای بی‌بصر! من می‌روم؟ او می‌کشد قلاب را

 

شاعر: سعدی/ غزل 8

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
2
بهمن

هرگز نشان ز چشمهٔ کوثر شنیده‌ای؟!!

هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری

در دل نیافت راه که آنجا مکان توست

 

شاعر: سعدی/ غزل57

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
 
تکنیک های سئو