2
مهر

منت آن کمینه مرغم که اسیر دام داری!

چه مخالفت بدیدی که مخالطت بریدی

مگر آن که ما گداییم و تو احتشام داری

به جز این گنه ندانم که محب و مهربانم

به چه جرم دیگر از من سر انتقام داری

 

شاعر: سعدي/ غزل 568


free b2evolution skin
22
شهریور

اصلا چه می شود؟!

از من نخواه با تو نباشم دقیقه ای

دق می کنم بدون محرّم دقیقه ای

بگذار کنج روضه کنارت نفس زنم

شادی همیشه هست ولی غم دقیقه ای

اصلا چه می شود که بخوانی کنار خود

مثل زهیرِ خسته، مراهم دقیقه ای

 

شاعر: وحید محمدی

 


free b2evolution skin
22
شهریور

روز حساب، جان مرا رجعتی خوش است!

آغاز شد غزل؛ غزلی مطلعش حسین

با خط اشک می چکد از مصرعش حسین 

ما پای روضه های غمش قد کشیده ایم

طومار عمر؛ خاتمه و مبدأش حسین

 

شاعر: زهرا آراسته نیا


free b2evolution skin
18
شهریور

گشته‌ام آواره سد منزل ز ملک عافیت!

رشک می‌بردند شهری بر من و احوال من

کرد ضایع کار من این بخت بی اقبال من

بخت بد این رسم بد بنهاد و رنجاند از منت

ورنه کس هرگز نمی‌رنجیده از افعال من

شاعر: وحشی بافقی/ غزل 329


free b2evolution skin
16
شهریور

که زور این کمان از بازوی طاقت فزون آمد!

مرا خوانی و من دوری کنم با یک جهان رغبت

چنین باشد بلی‌آن کس که بختش واژگون آمد

مگو وحشی چگونه آمدت این مهر در سینه

همی‌دانم که خوب آمد نمی‌دانم که چون آمد

 

شاعر: وحشی بافقی/ غزل 210


free b2evolution skin