15
خرداد

غم نباشد!!

گـــــرچه از هر دو جهان هيچ نشد حاصل ما

غــــم نباشد، چـــــــو بـــــود مهر تو اندر دل ما

حاصل كونْ و مكان، جمله ز عكس رخ توست

پس همين بس كه همه كوْن و مكانْ حاصل ما


شاعر: امام خمینی رهfree b2evolution skin
14
خرداد

از چه رو؟!

يـــــــــــا بكش يــا برَهان زين قفس تنگ، مرا

يا بــــــــرون ساز ز دل، ايـــــن هــوس باطل ما

لايـــــق طوْف حــــــــــريم تو نبـــــــــوديم اگر

از چــــــه رو پس ز مــــحبت بسرشتى گِل ما؟


شاعر: امام خمینی رهfree b2evolution skin
13
خرداد

موج لطف دوست!

جرعه‏اى مى خواهم از جام تو تا بيهوش گردم

هــــوشمند از لـــذّت اين جرعه مى، بى نصيب است

مـــوج لطف دوست، در درياى عشق بى كرانه

گــــاه در اوُج فـــراز و گــــاه در عمــــــق نشيب است


شاعر: امام خمینی ره


free b2evolution skin