20
اردیبهشت

گرچه بسیار بپاید به سر آید روزی!

ضربت هجر همی خسته کند جان مرا

آه اگر ضربت او کارگر آید روزی

هر شبی قافلهٔ وصل ز من دورترست

آخر این قافله نزدیکتر آید روزی

 

شاعر: امير معزي/ غزل 56

 


free b2evolution skin
20
اردیبهشت

بذر صبر اندر دل و جان کاشتیم!

بر سرکوی تو خواندیم این غزل

رخت بر بستیم و دل برداشتیم

 

شاعر: امير معزي/ غزل 38


free b2evolution skin
20
اردیبهشت

من زبونم تو زبان‌گیر مپندار مرا!

به محالی و خطائی ‌که تو را هست خیال

خط مکش بر من و بیهوده میازار مرا

گر همی با من دلخسته تلطف نکنی

به تکلف چه دهی عشوهٔ بسیار مرا

 

شاعر: امير معزي/ غزل 2

عشق


free b2evolution skin