10
آبان

روزگاریست که سودازده روی توام!

نقد هر عقل که در کیسه پندارم بود کمتر از هیچ برآمد به ترازوی توام همدمی نیست که گوید سخنی پیش منت محرمی نیست که آرد خبری سوی توام شاعر: سعدی/ غزل 363 بیشتر »

free b2evolution skin
5
مرداد

سود بازار محبت همه آه سرد است!

لطف حق یار کسی باد که در دورهٔ ما نشود یار کسی تا نشود بار کسی گر کسی را نفکندیم به سر سایه چو گل شکر ایزد که نبودیم به پا خار کسی   شاعر: شهریار/ غزل143 بیشتر »

free b2evolution skin
20
اسفند

تعلق از غبار جسم بیرونم نمی‌خواهد!

نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن اگر برگردم ازکویت همین مقدار می‌گردم زخواب ناز هستی غافلم لیک اینقدر دانم که هر کس می‌برد نام تو من بیدار می‌گردم   شاعر: بیدل دهلوی/ غزل 2082 بیشتر »

free b2evolution skin
6
دی

من این طریق محبت ز دست نگذارم!

 در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم  به عشق روی تو اقرار می‌کند سعدی همه جهان به درآیند گو به انکارم  کجا توانمت انکار دوستی کردن که آب دیده گواهی دهد به اقرارم   شاعر: سعدي/ غزل387 بیشتر »

free b2evolution skin
28
آبان

غایت جهد و آرزو...!

لایق بندگی نیم بی هنری و قیمتی ور تو قبول می‌کنی با همه نقص فاضلم   شاعر: سعدی/ غزل 406 بیشتر »

free b2evolution skin