6
خرداد

در خیال من نیامد در یقینم هم نبود!!!

در حقیقت چون بدیدم زو خیالی هم نبود

عاشق و معشوق من بودم ببین این داستان

 

شاعر: ابو سعيد ابوالخير/ تكه50 


free b2evolution skin
6
خرداد

تو نیز در میانهٔ ایشان نه‌ای ببین!

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین

باشد که در وصال تو بینند روی دوست

تو نیز در میانهٔ ایشان نه‌ای ببین

 

شاعر: ابو سعيد ابوالخير/ تكه 53


free b2evolution skin
8
آبان

به چه کار آید دل؟!!!

گر با غم عشق سازگار آید دل

بر مرکب آرزو سوار آید دل

گر دل نبود کجا وطن سازد عشق

ور عشق نباشد به چه کار آید دل

 

شاعر: ابو سعید ابولخیر/ رباعی403


free b2evolution skin
13
اردیبهشت

چون دوست...

بر ما در وصل بسته میدارد دوست

دل را به فراق خسته میدارد دوست

من‌بعد من و شکستگی بر در دوست

چون دوست دل شکسته میدارد دوست

 

شاعر: ابو سعید ابوالخیر/رباعی 121


free b2evolution skin
14
بهمن

هر کس به کسی و حضرتی می نازد!

الله، به فریاد من بی کس رس

فضل و کرمت یار من بی کس بس

هر کس به کسی و حضرتی مینازد

جز حضرت تو ندارد این بی کس کس

 

شاعر: ابو سعید ابولخیر/ رباعی 355

 

 


free b2evolution skin
13
آذر

سیاح جهان معرفت!

شیدای ترا روح مقدس منزل

سودای ترا عقل مجرد محمل

سیاح جهان معرفت یعنی دل

در بحر غمت دست به سر پای به گل


شاعر: ابو سعید ابوالخیر/ رباعی 396free b2evolution skin
11
آذر

گفتا که...!

پرسید کسی منزل آن مهر گسل

گفتم که: دل منست او را منزل

گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: بر او

پرسید که: او کجاست؟ گفتم: در دل

 

شاعر: ابو سعید ابوالخیر/ رباعی 394


free b2evolution skin
11
شهریور

پنداشت... !

ز اول ره عشق تو مرا سهل نمود

پنداشت رسد به منزل وصل تو زود

گامی دو سه رفت و راه را دریا دید

چون پای درون نهاد موجش بربود

 

شاعر: ابو سعید بوالخیر/ رباعی 270

 


free b2evolution skin
10
شهریور

معشوق کرشمه ای که نیکوست کند!

عاشق همه دم فکر غم دوست کند

معشوق کرشمه‌ای که نیکوست کند

ما جرم و گنه کنیم و او لطف و کرم

هر کس چیزی که لایق اوست کند

 

شاعر: ابو سعید ابوالخیر/ رباعی 247


free b2evolution skin
7
شهریور

ای دلبر ما!!!

ای دلبر ما مباش بی دل بر ما

یک دلبر ما به که دو صد دل بر ما

نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما

یا دل بر ما فرست یا دلبر ما


شاعر: ابو سعید ابوالخیر/ رباعی 23free b2evolution skin
2
شهریور

نمی شود رفع حجب!

در رفع حجب کوش نه در جمع کتب

کز جمع کتب نمی‌شود رفع حجب

در طی کتب بود کجا نشهٔ حب

طی کن همه را بگو الی الله اتب

 

شاعر: ابو سعید ابولخیر/ رباعی 30


free b2evolution skin
1
شهریور

گفت به گوش دل ما!

ای کرده غمت غارت هوش دل ما

درد تو شده خانه فروش دل ما

رمزی که مقدسان ازو محرومند

عشق تو مر او گفت به گوش دل ما

 

شاعر: ابو سعید ابولخیر/ رباعی25


free b2evolution skin
31
مرداد

بگویم آن را؟!!!

پرسیدم ازو واسطهٔ هجران را

گفتا سببی هست بگویم آن را

من چشم توام اگر نبینی چه عجب

من جان توام کسی نبیند جان را

 

شاعر: ابو سعید ابوالخیر/ رباعی 13


free b2evolution skin
30
مرداد

اینها همگی لازمه هستی ماست!

گر بر در دیر می‌نشانی ما را

گر در ره کعبه میدوانی ما را

اینها همگی لازمهٔ هستی ماست

خوش آنکه ز خویش وارهانی ما را

 

شاعر: ابو سعید ابولخیر/ رباعی11


free b2evolution skin
16
اردیبهشت

ما نیز ...!

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست

درد تو بجان خسته داریم ای دوست

گفتی که به دلشکستگان نزدیکم

ما نیز دل شکسته داریم ای دوست

 

 

شاعر: ابوسعید ابوالخیر


free b2evolution skin
8
اردیبهشت

ای جان...!

ای دل چو فراق یار دیدی خون‌شو

وی دیده موافقت بکن، جیحون‌شو

ای جان! تو عزیزتر نه ‌ای از یارم

بی‌یار نخواهمت ز تن بیرون‌شو


شاعر: ابوسعید ابوالخیر


free b2evolution skin
20
فروردین

باشد گه وصال...

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا

باشد گه وصال ببینند روی دوست

تو نیز در میانهٔ ایشان ببینیا


شاعر: ابو سعید ابولخیرfree b2evolution skin