22
مهر

آنکه مقصود دل فیض است در عالم توئی!

آنکه کارش با دلست و نیست او را دل منم

آنکه را مرکب دلست و پای دل در گل منم

 

شاعر: فیض کاشانی/ غزل 653


free b2evolution skin
13
مرداد

هزار شکر که...!

بجز کتاب انیسی دلم نمیخواهد

زهی انیس و زهی خامشی زهی صحبت

اگر اجل دهدم مهلت و خدا توفیق

من و خدا و کتابی و گوشهٔ خلوت

هزار شکر که کاری بخلق نیست مرا

خدا پسند بود فیض را زهی همت


شاعر: فیض کاشانی/ غزل 70free b2evolution skin
12
مرداد

محرم رازها مرا دریاب!

لحظه لحظه خودی و خود بینی

گیردم از خدا مرا دریاب

صحبت خلق دورم از حق کرد

عمر من شد هبا مرا در یاب

هر دم آید گرانی از طرفی

گیرد از من مرا مرادریاب

در گلو غصه قصه در دل ماند

محرم رازها مرا دریاب

 

شاعر: فیض کاشانی/ غزل 62


free b2evolution skin
8
خرداد

در حق ما گو بگو...!

هر که باشد هر چه خواهد در حق ما گو بگو

سرزنش هاي ملامت عاشقان را عار نیست

بر مدار ای فیض دست اعتصام از پای عشق

در جهان جز عشق یار و مونس و غمخوار نیست


شاعر: فيض كاشانيfree b2evolution skin
26
اردیبهشت

زنده بودن در فراق او...!

صبر بـر هجران آن آرام جــان باشد گناه

زنده بودن در فراق او گناهی دیگر است


شاعر: فیض کاشانی


free b2evolution skin
1
اردیبهشت

سوی بزم عشق آید...!

الصلا ای سالک گم کرده ره اینست ره

الصلا ای کور گم کرده عصا اینک عصا

آید از غیب این ندا هر دم بروح خاکیان

سوی بزم عشق آید هر که میجوید خدا

نیست عیشی در جهان مانند عیش بزم عشق

فیض را یا رب ببزم عشق خود راهی نما


شاعر: فیض کاشانی/ غزل 2


free b2evolution skin