29
تیر

شکست این کشتی از موج سراب آهسته آهسته!

سرایی را که صاحب نیست، ویرانی است معمارش

دل بی‌عشق، می‌گردد خراب آهسته آهسته

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 164


free b2evolution skin
2
تیر

می رسد رزق به اندازه حاجت صائب!

عمر بگذشت و هوس در دل ما نیمرس است

راه طی گشت و همان آبله ها نیمرس است

به من از تیغ تو یک زخم نمایان نرسید

مد احسان تو بیرحم چرا نیمرس است؟


میوه پخته محال است نیفتد بر خاک

هر که دل بسته به این دار فنا نیمرس است

 

شاعر: صائب تبريزي/غزل 1471

 


free b2evolution skin
5
اسفند

غباری نیست بر خاطر زغربت جان روشن را!

ز غمخواران مگر غم دست بردارد زدل، ورنه

به پای خویش هیهات است خار از پا برون آید

تو از زنگ علایق سینه خود را مصفا کن

که چون شد صبح، خورشید جهان آرا برون آید

 

شاعر: صائب تبريزي/ غزل3187


free b2evolution skin
5
اسفند

که سرو از خاک بیرون با دل آزاد می آید

مرا از غفلت خود بر سر این بیداد می آید

نباشد صید اگر غافل چه از صیاد می آید؟

 

شاعر: صائب تبريزي/ غزل 3193


free b2evolution skin
5
اسفند

تراوش می کند خونین دلی از مهر خاموشی!

به این آتش زبانی عاجزم در شکر بیدادش

دل من کی برون از عهده الطاف می آید؟

زسنگ خاره دارم چار بالش چون شرر صائب

زبس سنگ ملامت بر من از اطراف می آید

 

شاعر: صائب تبريزي/ غزل3199


free b2evolution skin
5
اسفند

ز بیدردان به گوشم گفتگوی عشق می آید!

مگر بی کوشش این دولت نصیب ما شود، ورنه

زما افتادگان کی جستجوی عشق می آید؟

 

شاعر: صائب تبريزي/ غزل 3200


free b2evolution skin
28
آذر

خراب حالی ما لشکری نمی خواهد!

شکسته بال و پرانیم، جای آن دارد

که باغبان کند از چوب گل قفس ما را

غریب گشت چنان فکرهای ما صائب

که نیست چشم به تحسین هیچ کس ما را

 

شاعر: صائب تبريزي/ غزل 588


free b2evolution skin
28
آذر

فکنده ایم به امروز کار فردا را!

به چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نیست

نبسته است کسی شاهراه دلها را

 

شاعر: صائب تبريزي/ غزل 584


free b2evolution skin
27
مرداد

هر چند آتشیم!

چون صبح، زیر خیمهٔ دلگیر آسمان

در آرزوی یک نفس بی‌غمانه‌ایم

ما را زبان شکوه ز بیداد یار نیست

هر چند آتشیم، ولی بی‌زبانه‌ایم

 

شاعر: صائب تبریزی/غزل 126


free b2evolution skin
4
مرداد

عمر اگر باشد به عهد خود وفا خواهیم کرد!

قصه شب های هجران نیست اینجا گفتنی

روز محشر این سر طومار وا خواهیم کرد

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 2370


free b2evolution skin
21
اردیبهشت

دل است!

بزم بی دردان اگر روشن ز شمع است و چراغ

گوهر شب تاب ما در ظلمت شبها دل است

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 1022


free b2evolution skin
20
اردیبهشت

نیستم غمین!

ز انقلاب جهان نیستم غمین صائب

که در بلندی و پستی به یک هواست دلم

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 5737


free b2evolution skin
4
اردیبهشت

صد وعده امید به دل داده ام...!

صد وعده امید به دل داده ام دروغ

چون من مباد هیچ کسی شرمسار خویش

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 5062


free b2evolution skin
30
فروردین

که بی حاصل بود...!

پس از کشتن چه حاصل گریه کردن بر سر خاکم؟

که بی حاصل بود ابری که بی هنگام می بارد

ندارد در تو فریاد گرفتاران اثر، ورنه

زعاجزنالی من خون زچشم دام می بارد

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 2900


free b2evolution skin
23
اسفند

کی؟!!!

از پختگی است گر نشد آواز ما بلند

کی از سپند سوخته گردد صدا بلند؟

سنگین نمی‌شد اینهمه خواب ستمگران

گر می‌شد از شکستن دلها صدا بلند

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 77


free b2evolution skin
25
دی

هیچ کس؟!!

هیچ کس گرد دل ما نتواند گردید

کاین شکاری است که در پنجه شیرانه اوست

دام او می کند آزاد ز غم ها دل را

سیر چشمی ز دو عالم، اثر دانه اوست


شاعر: صائب تبریزی/ غزل 1511


free b2evolution skin
20
مرداد

خدا داند دل آواره ما را چه پیش آمد!

تو کز خود یک قدم هرگز برون ننهاده ای صائب

سراغ کعبه مقصد ز اهل دل چه می پرسی؟

 

شاعر: صائب تبريزي/ غزل 6769


free b2evolution skin
19
تیر

ادب این است!!!

عشق ما را پیِ کاری به جهان آورده است

ادب این است که مشغولِ تماشا نشویم!

 

شاعر: صائب تبریزی


free b2evolution skin
25
خرداد

جوانمرد ست درد عشق!

اگر غفلت نهان در سنگ خارا می‌کند ما را

جوانمردست درد عشق، پیدا می‌کند ما را


شاعر: صائب تبریزی/تک بیت 21free b2evolution skin
21
فروردین

دل بی عشق...!

سرایی را که صاحب نیست، ویرانی است معمارش

دل بی‌عشق، می‌گردد خراب آهسته آهسته

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 164


free b2evolution skin